Lưu trữ thẻ: Màng co LaVie 350

Nestle Water ngưng sử dụng màng co nắp chai LaVie 350ml

Bỏ màng co nắp chai LaVie 350ml

Từ ngày 01/5/2018, công ty Nestle Waters chính thức ngưng sử dụng màng co nắp chai LaVie 350ml. Nhằm góp phần giảm thiểu lượng nhựa thải ra môi trường.

Call Now Button